پرسشنامه عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی، طراحی شده بر اساس نظريه مايكل پورتر