پرسشنامه استاندارد عوامل فشارزای روانی – اجتماعی (خاص دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی) شریفی (۱۳۸۰؛ به نقل از تقوی، ۱۳۸۷)