پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش اپراتور ایرانسل از دیدگاه مشتریان 33 سوالی