پرسشنامه عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان48 سوالی