پرسشنامه فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2) ( به نقل از بریزی ، 1390)