پرسشنامه متغیرهای غیر مالی برون سازمانی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس