پرسشنامه محقق ساخته شناسایی ساختار سازمانی سازمان های اداری 39 سوالی