پرسشنامه مدلی جهت تبیین رابطه عملکرد باپایداری زنجیره تأمین در صنعت فرش ماشینی ایران