پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت کوهلمایمر و  نایت (۲۰۰۵)