پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو و بوید 1999 (36 سوالی)