پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری