پرسشنامه استراتژی های زیست محیطی الوارز جیل و همکاران (2001) – 8 سوالی