پرسشنامه استراتژی های کار عاطفی چن و همکاران (2019)