پرسشنامه اعتماد سازمانی کامینگ و برومیلی (1996) – 10 سوالی