پرسشنامه اعتياد به تمرين تري و همكاران – فرم كوتاه