پرسشنامه اعتیاد به تمرین تری و همکاران – فرم کوتاه