پرسشنامه بازاریابی اجتماعی میگنان و همکاران (2005)