پرسشنامه تأثیرهای چندگانه در مرکزهای خرید کوهلی و همکاران