پرسشنامه تاکتیک های تبلیغاتی دوگلاس و همکاران (2019)