پرسشنامه تبلیغات شفاهی الکترونیک بو و همکاران (2020)