پرسشنامه ترس از درد مک نیل و رین واتر (FPQ-SF) – فرم کوتاه