پرسشنامه تصمیم گیری مشارکتی در مسئولیت اجتماعی سازمان تائو و همکاران (2018)