پرسشنامه تعیین هویت برند برای مصرف کننده سو و همکاران (2017)