پرسشنامه تمایل به پرداخت خویریـا و سـوآمتارو (2013)