پرسشنامه تناسب فرد-شغل ساکس و اشفورت (1997) – 4 سوالی