پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1996) – 15 سوالی