پرسشنامه توانمند سازی کارکنان اسپرتیزر و همکاران (1992)- 4 سوالی