پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (2000) – 8 سوالی