پرسشنامه خود بیمار انگاری اهواز (AHT) (اختلال هیپوکندریا)