پرسشنامه خودکنترل گری تانجنی و همکاران ۲۰۰۴_ فرم ۱۳ سوالی