پرسشنامه دانش ارتباط با مشتری توسط وو جی بیینگ (2013)