پرسشنامه درک مشتری از مسئولیت اجتماعی هور و همکاران (2018)