پرسشنامه درک مشتری از کار عاطفی کارکنان گونگ و همکاران (2020)