پرسشنامه دوسوگرایی مذهبی (بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه)