پرسشنامه رايگان رفتار، احساس و فکر ناکارآمد (واکنش های ناکارآمد)