پرسشنامه رفتار صمیمی کارکنان پادسکاف و همکاران (2005) – 4 سوالی