پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) – 22 سوالی