پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ۲۰۰۵، ۱۳ سوالی