پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوس 2005، 13 سوالی