پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی لاسیتی و همکاران (1996) – 4 سوالی