پرسشنامه شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی (1397) – 9 سوالی