پرسشنامه شبکه های اجتماعی لی و همکاران (2006) – 5 سوالی