پرسشنامه عملکرد مالی سازمان کانگ و همکاران (2013 )