پرسشنامه فعالیت های بازاريابی رسانه های اجتماعی بیلجین (2018)