پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی اسماعیل (2017)