پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی ساتانو کومار (2017)