پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی جرز-گومز و همکاران (2005)