پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران دیابتی توماس و همکاران (DQOL)