پرسشنامه كيفيت زندگي در بيماران ديابتي توماس و همكاران (DQOL)