پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی حمدامین و آتان (2019)