پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ (2005)