پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی اوگر یوزگت و همکاران (2015)