پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ (2005) – 14 سوالی